Regulamin akcji rabatowej

I. Organizator akcji

 1. Organizatorem akcji rabatowej jest firma MindLab Sp. z o. o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków, NIP 6792884488, (zwany dalej „Organizator”).
   

II. Definicje

 1. Akcja rabatowa zwana dalej Akcją jest zorganizowanym przez Organizatora systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników. Akcja jest skierowana do osób dokonujących rejestracji na stronach internetowych www.mindlab.pl/integracja-online oraz www.integracja-mindlab.com

 2. Regulamin Akcji: niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem.

 3. Uczestnik Akcji, zwany dalej Uczestnikiem: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na stronach internetowych www.mindlab.pl/integracja-online oraz www.integracja-mindlab.com, która wzięła udział w Akcji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   

III Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Akcji

 2. Akcja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.

 3. Akcja dotyczy tylko stron internetowych www.mindlab.pl/integracja-online oraz www.integracja-mindlab.com.

 4. Warunki uczestnictwa w Akcji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Akcji, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.mindlab.pl/integracja-online oraz www.integracja-mindlab.com

IV. Udział w akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.

 3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

 4. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne.
   

V. Czas akcji

 1. Akcja jest organizowana i przeprowadzana w terminie od dnia 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku, a realizacja rabatu jest możliwa do 31.12.2021.

 2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdej chwili.

VI. Zasady

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie poniższe warunki:

 1. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

 2. Rabat przyznawany jest wyłącznie na zakup eventu dla jednej grupy 20 pracowników. Kolejne grupy nie będą objęte rabatem.

 3. Promocje nie łączą się.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Akcji.

 2. Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników Akcji należy składać w formie pisemnej pod adres: MindLab Sp. z o. o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków lub elektronicznej na adres e-mail biuro@mindlab.pl.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w formie określonej Regulaminem.

 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzje Organizatora rozstrzygające reklamacje są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres wskazany w reklamacji.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jednostronnych zmian do Regulaminu Akcji, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Akcji w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

IX. Postanowienia ogólne

 1. Udział Uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji.

 3. Regulamin Akcji dostępny jest na stronach internetowych www.mindlab.pl/integracja-online oraz www.integracja-mindlab.com

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

 5. Niniejszy Regulamin, jak i Organizator podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

 6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 7. Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 roku.